پروژه های سال 97

لیست پروژه های مهم سال 97

 ردیفموضوع پروژهکارفرمانوع همکاریوضعیت
1 ساخت همزن و لوازم یدکیشرکت فکور صنعت تهرانEPCدرحال بهره برداری
2ساخت سیستم های انتقال مواد پروژه احداث کارخانه آهک سبزوارشرکت پارس هستی آسیاPCدر حال انجام
3 ساخت فیدر پروژه احداث کارخانه آهک سبزوارشرکت پارس هستی آسیا
PCدر حال انجام
4ساخت همزن شرکت کاوش جوشEPCدرحال بهره برداری