مشاوره و مهندسی

پلنت های آماده سازی و توزیع مواد شیمیایی
خدمات طراحی پایه و تفصیلی
خدمات طراحی سه بعدی و نقشه کشی
مطالعات امکان سنجی
راه حل های انتقال پنوماتیک
کاغذ سنگی